Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop, levering en betalingsvoorwaarden van Lucky Deals eu BV

 

Artikel 1.Levering en risico

Tenzij anders overeengekomen worden alle leveringen geacht plaats te vinden vanaf het zakelijke adres en/of de winkel. De verkochte zaak is vanaf het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst voor rekening en risico van de afnemer.

 

Artikel 2.Betalingsvoorwaarden.

1.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen moet betaling contant geschieden bij aflevering van de zaken.

2. indien de vordering van Lucky Deals eu BV niet contant of niet krachtens de gesloten overeenkomst wordt betaald is Lucky Deals eu BV gerechtigd de vordering te verhogen met  een rente van 1% per maand of de dagen na factuurdatum of de overeengekomen betalingsdatum. Indien de afnemer in gebreke blijft met tijdige betaling is Lucky Deals eu BV gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te laten incasseren door een incassoburo. De buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening koper c.q. afnemer.

 

Artikel 3 Eigendomsvoorbehoud 

Lucky Deals eu BV behoudt zich de eigendom voor van door haar geleverde of te leveren zaken, zolang de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Lucky Deals eu BV aan de afnemer krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken van krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, niet door de afnemer aan Lucky Deals eu BV voldaan zijn.

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheid van Lucky Deals eu BV beperkt zich tot het nakomen van zijn garantieverplichting. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, hetzij voor indirecte schade, kosten en interesten van welke aard of uit welken hoofde dan ook en ongeacht of het geleverde product al of niet is verwerkt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Lucky Deals eu BV, waarbij Lucky Deals eu BV nimmer aansprakelijk gesteld zal kunnen worden voor een hoger bedrag dan door Lucky Deals eu BV geleverde in totaal verschuldigde verkoopbedrag van het artikel..

 

Artikel 5 Garantie

Lucky Deals eu BV garandeert de goede werking van de geleverde goederen alsmede dat de geleverde goederen deugdelijk zijn en aan redelijke eisen aan bruikbaarheid voldoen, met dien verstande dat de garantie  betreffende ( van derden betrokken) goederen en materialen nimmer verder zal gaan de garantiebepalingen van de betreffende leverancier/fabrikant.

De garantiebepaling van Lucky Deals eu BV strekt zich uitsluitend uit tot alle gebreken welke zich vertonen onder omstandigheden, die bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn te voorzien, alsmede bij een juiste wijze van gebruik. In het bijzonder strekt de garantie zich niet uit tot gebreken welke voortvloeien uit normale slijtage, onvoldoende en/of slecht onderhoud door de koper, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Lucky Deals eu BV en door of vanwege de koper uitgevoerde reparaties, alsmede in geval de geleverde goederen niet volgens de door Lucky Deals eu BV c.q. fabrikant gegeven richtlijnen en voorschriften zijn gemonteerd dan wel aangesloten.

Garantie geldt niet wanneer een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik waarvoor het artikel is bestemd.

Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van het originele garantiebewijs.

 

Artikel 6 Reclame

Eventuele reclame op leveringen van zaken dienen binnen 7 dagen schriftelijk te zijn ingediend.onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.

Het recht van reclame vervalt indien de afnemer niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of afnemer  Lucky Deals eu BV niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te bekijken.

Reclames waaronder begrepen reclames ten aanzien van de garantieverplichting geven de

afnemer nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen jegens Lucky Deals eu BV op te schorten.

 

Artikel 7 Toepassing recht

Op de met Lucky Deals eu BV gesloten overeenkomsten is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met Lucky Deals eu BV gesloten overeenkomsten, danwel nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, danwel die ontstaan naar aanleidingen, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Den Bosch.